• pic1 UŽ DVE DESATROČIA S VAMI
 • pic2 SPOĽAHLIVÝ SERVIS
 • pic3 VŽDY NABLÍZKU K VÁM
Úvod  >  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EMATECH s.r.o., IČO: 31413919, sídlo: Piešťanská 3/3 956 05 Radošina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vl.č.196/N (ďalej len "my") si plne uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov v informačnej spoločnosti. Pre fungovanie celého radu obchodných aktivít je možnosť spracovávať osobné údaje, vrátane údajov nevyhnutných na identifikáciu jednotlivca, kľúčová, a tvorí základný pilier pre fungovanie podnikov pracujúcich s novými technológiami. Aby sme mohli zaručiť bezproblémové fungovanie všetkých podnikateľských aktivít spoločnosti, dbáme na dodržiavanie príslušných legislatívnych požiadaviek. K nim patrí okrem iného zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len "GDPR"), ako aj všetkých vykonávacích predpisov schválených na národnej úrovni v oblasti ochrany osobných údajov. Tento dokument obsahuje základné informácie o tom, aké osobné údaje vo vzťahu k našim zákazníkom a používateľom webových stránok spracovávame, ďalej informácie o tom, čo nás oprávňuje k takému spracovaniu, komu môžeme osobné údaje odovzdávať a takisto, aké práva z toho našim zákazníkom ako subjektom údajov vyplývajú.

 

1. Akými zásadami sa riadime?

Osobné údaje spracovávame iba v súlade so zákonom a len z niektorého z vymedzených právnych titulov na spracovanie, ktoré rozvádzame nižšie.

 • Osobné údaje spracovávame len na špecifikované účely spracovania.
 • Dbáme na presnosť a aktuálnosť spracovanie osobných údajov.
 • Dodržujeme zásadu minimalizácie osobných údajov, čo znamená, že spracovávame iba osobné údaje nevyhnutné vzhľadom na stanovené účely spracovania.
 • Riadime sa zásadou transparentnosti spracovania a našim zákazníkom poskytujeme vždy kompletné informácie o spracovaní a ich právach.
 • Zabezpečujeme zodpovedajúce normy bezpečnosti na ochranu nami spracúvaných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k ich strate, zničeniu alebo inému neoprávnenému zaobchádzaniu.
 • Za predpokladu, že už osobné údaje nepotrebujeme k niektorému zo stanovených účelov, zabezpečujeme ich bezprostrednej výmaz v súlade so zákonom.

 

2. Osobné údaje, ktoré spracovávame

Ak sa rozhodnete využiť naše služby a kontaktujete Ak nás prostredníctvom dopytového či objednávkového formulára, budeme spracovávať tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, medzi ktoré patria vaše meno a priezvisko;
 • kontaktné údaje, medzi ktoré patrí najmä vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ak je uvedená), prípadne fakturačná adresa (ak je uvedená);
 • informácie týkajúce sa vašich požiadaviek, a to najmä vaše otázky a požiadavky ohľadom ponúkaného tovaru či služieb (ak sú uvedené v kontaktnom formulári);
 • údaje o vašich objednávkach, medzi ktoré patria údaje o tovare a službách, ktoré ste u nás objednali, spôsob ich doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, prípadne údaje o reklamáciách či využitie záručného servisu a súvisiacich služieb (ak sú uvedené v kontaktnom formulári);
 • údaje získané využitím služieb zamestnancov spoločnosti, prípadne údaje získané po návšteve sídla spoločnosti, medzi ktoré patrí predovšetkým záznamy telefonických hovorov uskutočnených prostredníctvom telefónnej linky a ďalej nahrávky kamerových systémov zhotovené pri návšteve sídla spoločnosti.

 

3. Na základe čoho osobné údaje spracovávame?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

- je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy

- alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. f  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,

- alebo ste nám udelili váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a  všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam

bez vášho súhlasu na základe právneho titulu plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo na základe vášho súhlasu.

 

3.1 Návšteva webových stránok užívateľom

Pri návšteve našich webových stránok spracovávame údaje o vašej aktivite na webových stránkach na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • tvorby štatistík návštevnosti webu, vrátane jeho jednotlivých stránok a prehľadov; naším oprávneným záujmom je tu zisťovanie efektivity nášho webu a jeho optimalizácia;
 • prevencii útokov na webové stránky, zabezpečenie jeho funkčnosti a bezpečnosti dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť webových stránok a bezpečnosť dát zasielaných užívateľovi.
 • Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu nevyhnutne nutnú k zaznamenaniu štatistiky návštevnosti, a to najdlhšie po dobu 1 mesiaca. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu máte právo podať námietku.

 

3.2 Využitie kontaktného formulára

Pri využití kontaktného formulára sa jedná o spracovane bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy (prípravy zmluvného vzťahu), nášho oprávneného záujmu realizácie podnikateľskej činnosti, a takisto plnenia právnych povinností, pri ktorom spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, ďalej informácie týkajúce sa vašich požiadaviek a údaje o vašich objednávkach. Uvedené spracovanie údajov prebieha na účely:

 

 • prijatie a vybavenie vašich požiadaviek;
 • evidencia vašich požiadaviek a kontroly ich plnenia.

3.2.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás vytvoríte objednávku ako fyzická osoba, spracovávame vaše osobné údaje za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy, ďalej tiež vaše identifikačné a kontaktné údaje, informácie týkajúce sa vašich požiadaviek a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás vytvoríte objednávku ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúcim v uzatvorenie a plnenie zmluvy s právnickou osobou, ktorú zastupujete.

Pre tento účel osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, prípadne vybavenie súvisiacich požiadaviek ako sú reklamácie či dohodnutý záručný servis. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby a 1 rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

 

3.2.2 Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Spoločnosť ďalej spracováva vybrané osobné údaje pre plnenie právnych povinností uložených zákonom, pre ktoré nie je potrebné získavať súhlas dotknutej osoby. Vaše identifikačné a kontaktné údaje, vrátane informácií týkajúcich sa vašich požiadaviek a údaje o vašich objednávkach spracovávame taktiež z dôvodu plnenia právnych povinností podľa nasledujúcich predpisov:

Pre tieto účely osobné údaje používame najdlhšie po dobu 10 rokov podľa príslušných daňových predpisov.

 

3.2.3 Spracovanie na základe súhlasu

Vybrané druhy spracovanie realizujeme taktiež na základe vášho súhlasu. V rámci fungovania našich webových stránok na ne môžete naraziť, ak si prajete dostávať špeciálne ponuky a newslettre týkajúce sa kompletného sortimentu spoločnosti. V každom prípade je udelenie súhlasu vždy dobrovoľné a my ním nepodmieňuje fungovanie našich služieb. Svoje súhlasy môžete kedykoľvek odvolať v závislosti od typu spracovania, ktorého sa súhlas týka a ktoré popisujeme nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok máte zároveň vždy možnosť obrátiť sa na našich zamestnancov prostredníctvom kontaktov uvedených v sekcii 8 Uplatnenie vašich práv. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred týmto odvolaním.

Zasielanie akciových ponúk a newsletterov: Ak nie ste naším zákazníkom a napriek tomu si želáte dostávať kompletnú ponuku nášho tovaru, špeciálnych akcií a zliav, máte možnosť prihlásiť sa k nášmu newsletteru odsúhlasením na webových stránkach. Uvedené platí aj v prípade, že ste naším stálym zákazníkom a prajete si dostávať informácie o kompletnej ponuke nášho sortimentu

3.3 Návšteva sídla spoločnosti alebo jeho okolia

Pri návšteve sídla spoločnosti alebo jeho okolia môžu byť vyhotovované nahrávky z kamerového systému, na ktorých môžete byť zachytení. Uvedené spracovanie prebieha na podklade oprávneného záujmu spoločnosti a to za účelom ochrany nášho majetku a ďalej ochrany osôb pohybujúcich sa v sídle spoločnosti a jej okolí. Osobné údaje sú pre tento účel uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú, a to po dobu 14 dní. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

4. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje spravujeme my ako správca. Stanovujeme a zodpovedáme za všetky účely spracovania vašich osobných údajov získavaných prostredníctvom webových stránok a tu uvedených formulárov, prípadne prostredníctvom ďalších komunikačných nástrojov (emailová alebo telefonická komunikácia).

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely tu stanovené. Takými spracovateľovi sú:

 • poskytovatelia a dodávatelia technológií a podpory, vrátane prevádzky webových stránok (iNetGap s.r.o., IČO: 47707267);
 • poskytovatelia ekonomického softvéru (Asseco Solutions, a.s., IČO: 00602311).
 • Iný poskytovatelia

 

5. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo v rámci objednávania tovaru alebo služieb, alebo pri komunikácii s nami prostredníctvom uvedených webových formulárov alebo priamym kontaktovaním našich zamestnancov. Osobné údaje môžeme priamo od vás získať tiež zhotovením kamerového záznamu zo sídla spoločnosti a jeho okolia.

6. Prenos údajov mimo EÚ

Na spracovanie osobných údajov vyberáme a využívame dodávateľov, ktorí sídlia v rámci Európskej únie. Vaše osobné údaje tak nie sú odovzdávané mimo EÚ.

7. Dodržiavame vaše práva pri spracovaní osobných údajov. Aké to sú?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov rešpektuje spoločnosť práva zákazníkov ako dotknutých osôb, a to najmä právo na prístup k osobným údajom, ktorého súčasťou je právo na informácie o spracovaní osobných údajov, právo na opravu, vymazanie (právo "byť zabudnutý"), právo na obmedzenia spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracovaniu založenom na oprávneného záujme kontrolóra osobných údajov, či právo podať sťažnosť dozornej autorite. Nižšie sa dozviete, čo pre vás tieto práva znamenajú, a ako ich uplatniť.

Právo na prístup

Ako zákazník máte napríklad právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, ako dlho, za akým účelom, kto sú spracovatelia vaši osobných údajov alebo odkiaľ dáta získavame. Môžete tiež požiadať o kópiu týchto osobných údajov, ktoré vám po vašej identifikácii poskytneme bezplatne. V prípade opakovaných žiadostí potom tieto vybavíme už s poplatkom.

 

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že údaje spracúvané z našej strany sú nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu, prípadne doplnenie.

Právo na vymazanie

Vykonávame priebežné preverovanie účelov, ktorých dáta spracovávame, a doby uchovávania údajov. Ak pominie stanovená doba pre spracovanie, príslušné údaje bezodkladne vymažeme. Ak sa domnievate, že by sme vaše dáta už nemali spracovávať, máte právo na vymazanie, ak sú splnené tieto podmienky:

 • dané osobné údaje už nepotrebujeme k niektorému zo stanovených účelov;
 • vaše údaje sme spracovávali na základe súhlasu, ktorý ste ako zákazník odvolal a my nemáme iný právny dôvod na ich spracovanie;
 • vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, proti ktorému vznesiete námietku, a my vyhodnotíme, že žiadne oprávnené záujmy už nemáme;
 • spracovanie už nie je v súlade s právnymi predpismi.

V prípade, že je spracovanie osobných údajov ďalej nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, prípadne k uplatňovaniu právnych nárokov spoločnosti, právo na vymazanie sa neuplatnia.

Právo na obmedzenie spracovania

Po využitií vášho práva na obmedzenie spracovania, dočasne označíme vaše osobné údaje, ktoré po obmedzenú dobu prestanú byť predmetom spracovania. Môže sa tak stať v rámci týchto okolností:

 • ako náš zákazník popriete správnosť svojich osobných údajov, pričom dôjde k obmedzeniu spracovania po dobu nevyhnutnú na overenie správnosti týchto údajov;
 • vo výnimočných prípadoch zistíme, že ku spracovaniu osobných údajov dochádza bez právneho základu, však ako náš zákazník dáte prednosť obmedzeniu spracovania pred jeho výmazom (typicky za situácie, ak nám plánujete odovzdať dáta v budúcnosti);
 • z našej strany už údaje nie sú potrebné na stanovené účely spracovania, však vy ako náš zákazník ich požadujete na výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • z vašej strany je vznesená námietka proti spracovaniu, pričom dané spracovanie zostane obmedzené po dobu, po ktorú preveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú, alebo nie.

Právo na prenosnosť

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe plnenia zmluvy a tiež na základe vášho súhlasu. GDPR vám za týchto okolností priznáva právo na prenosnosť údajov. Ak nám teda podáte žiadosť vzťahujúce sa na toto právo, poskytneme vám údaje v strojovo čitateľnom, štruktúrovanom a bežne používanom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu

Ako správca osobných údajov vykonávame niektoré spracovania na základe oprávneného záujmu. Proti týmto typom spracovania máte možnosť podať námietku. V prípade, že ide o spracovanie zahŕňajúce marketingové aktivity, vaše osobné údaje prestanú byť spracované bezodkladne po uplatnení námietky. V ostatných prípadoch posúdime, či naše oprávnené záujmy trvajú a bezodkladne vás budeme informovať o tom, či naďalej existujú dôvody pre trvania nášho spracovania, alebo bolo spracovanie ukončené.

 

Právo podať sťažnosť

GDPR v neposlednom ráde priznáva právo subjektu podať sťažnosť u dozornej autority. Tou je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Sťažnosť tu môžete podať, ak sa domnievate, že vaše údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi.

 

8. Uplatnenie vašich práv

Pre prípady uplatňovania vašich práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov alebo akýchkoľvek vašich otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov z našej strany, sa neváhajte obrátiť na príslušné kontakty uvedené nižšie:

Zákaznícke oddelenie:

Email: vavrikova@ematech.sk, telefónne číslo: 0918 474 200

Všetky požiadavky vybavíme najdlhšie v zákonnej lehote jedného mesiaca. V prípade zložitejších žiadostí máme možnosť túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O tejto skutočnosti však budete bezodkladne informovaní.

 

 

Cookies:

Tieto webové stránky používajú na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookies.

Čo sú cookies?

Cookies je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako "zariadenie") a ukladá sa na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookies nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prezeraní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, ak to umožňuje nastavenie vášho prehliadača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookies, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookies odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď je používateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

Súbory cookies tretích strán

V niektorých prípadoch používame reklamné cookies tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookies sa niekedy používajú pre personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu on-line reklamy.

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookies o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) bude spoločnosťou Google prenesený a uložený na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Najnovšie články

Dňa 7. októbra 2021 sa uskutočnil v Čaklove (okres VT) 13. celoslovenský DEŇ POĽA zameraný na spracovanie pôdy, zber a pozberovú úpravu kukurice na zrno
Revolúcia medzi manipulátormi? Buďte pri nej a poznačte si v kalendári 6. október o 17:00. Práve vtedy sa bude konať veľkolepá online premiéra novej generácie manipulátorov Merlo,...
Dňa 22.09.2021 vás radi privítame na otvorení nášho nového servisného centra vo Vranove nad Topľou. V priemyselnom parku Ferovo na vás bude čakať výstava poľnohospodárskych...

Táto stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku. Používaním webovej stránky súhlasíte so všetkými súbormi cookie v súlade s našimi pravidlami cookies.